1. Úvod
 2. /
 3. ŠPP
 4. /
 5. Základní informace

Základní informace

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

ŠPP na Základní škole v Novém Hrádku je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí každý měsíc na společné schůzce.

ŠPP je zakotveno ve vyhlášce č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách  a školských poradenských zařízeních.

Činnost našeho ŠPP je zaměřena převážně na: 
 

 • Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.Přípravu podmínek a rozšíření možností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
 • Prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech.
 • Budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností.
 • Prevenci sociálně patologických jevů (např. šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus,…..).
 • Posilování péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování.
 • Prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou.
 • Propojení poradenské služby školy s externími poradenskými pracovišti.