1. Úvod
 2. /
 3. Škola
 4. /
 5. Základní informace

Základní informace

IMG_9807

Naše škola je plně organizovaná, tj. úplná základní škola s devíti samostatnými ročníky. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny. Kapacita školy je 225 žáků a 60 míst ve školní družině.

Žáky školy tvoří děti z Nového Hrádku a blízkého okolí, pro které je Hrádek přirozenou spádovou obcí. Dojíždějí k nám i některé děti ze vzdálenějších míst, důvodem je právě rodinné prostředí školy, její poloha i orientace blízko k přírodě a klidná atmosféra v porovnání s velkými městskými školami.

Škola má 9 kmenových tříd a 6 odborných učeben pro výuku fyziky, chemie, informatiky, pracovních a výtvarných činností a hudební výchovy. Ke sportu jsou využívány prostory školní cvičebny, hřiště u školy a místní sokolovna.

Velká pozornost je věnována mimoškolní činnosti a děti mají široké možnosti vyžití v mnoha kroužcích (jazykové, sportovní, polytechnické, pěvecký sbor a další)

Škola aktivně spolupracuje s obcí při prosazování správných přístupů k ochraně životního prostředí a soustavně pracuje na zvyšování podílu tříděných odpadů a surovin. Vše je realizováno formou  celoškolní soutěže, tříděním ve třídách, sběrem v katastru obce v rámci tematických dnů apod.

NAŠE MISE

Jsme škola s rozhledem, chceme dětem ukázat možné cesty, dát jim rozhled ve všech směrech a oborech a pomoci jim vybrat, v čem jsou dobré - a to vše v čistém horském prostředí a v přátelské atmosféře.

NAŠE VIZE

“Naše škola je škola pro život”, za tím se skrývá zvyšování atraktivity prostředí školy rozšířením venkovních učeben s cílem propojit více teorii a s praxí. Středobodem vzdělávání je dítě a učitel je průvodcem.

NAŠE HODNOTY

 • Vstřícnost
 • Komunikace
 • Profesionalita
 • Důvěra
 • Otevřenost
 • Individuální přístup
 • Bezpečí