Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019


Angličtina - jazykové kroužky
paní učitelka Voborníková

Břišní tance
Bc, Tereza Išová

Hra na flétnu
paní učitelka Ševcová

Kroužek českého jazyka
(příprava na přijímací zkoušky)

paní učitelka Dudášková

Kroužek matematiky
(příprava na přijímací zkoušky)

paní učitelka Knoulichová

Kroužek myslivosti
Ing. Michael Hála
 Sportovní kroužek ZŠ
paní učitelka Jirásková

Výtvarný kroužek

paní učitelka Voltrová

Sportovní kroužek ŠD2 
paní vychovatelka Kubcová


Ruční práce (vyšívání aj.)
paní učitelka Ježková

Sborový zpěv
paní učitelka Soukupová

Sportovní kroužek ŠD
paní vychovatelka Kubcová

Taneční kroužek ŠD
paní vychovatelka Matějčková

Zdravotnický kroužek ml. žáků
paní učitelka Havrdová

Zdravotnický kroužek st. žáků
paní učitelka Marková

Florbal

pan ředitel Páv

Redakce školního časopisu

NJ mírně pokročilí

NJ pokročilí

Výtvarný kroužek pro dospělé


Dalšípaní učitelka Krbalová

paní učitelka Dudášková

paní učitelka Dudášková

paní učitelka VoltrováNabídka není konečná, jsou hledána další rozšíření
(viz dále např. spolupráce s Déčkem Náchod)


Nabídka kroužků a přihlášení

www.deckonachod.cz


Spolupráce s Déčkem Náchod

SVČ Déčko Nácod zajišťuje rozšiřování nabídky zájmových útvarů na ZŠ Nový Hrádek. Stávající nabídka není konečná, stále se hledají nové možnosti trávení volného času pr žáky ZŠ, případně i jejich rodiče.Celá nabídka Déčka pro děti i dospělé je na www.deckonachod.cz.

Výsledkem spolupráce naší základní školy s Déčkem Náchod je nejen otevření nových kroužků a realizace nadstandardních aktivit (např. břišní tance, kroužek myslivosti, nabídka rodilého mluvčího v hodinách angličtiny ...), ale také úspěšná realizace společného grantu Královéhradeckého kraje. Díky finančním prostředkům grantu můžeme i pro letošní rok nabídnout více kroužků než dříve. 

Podrobnou nabídku obdrželi rodiče prostřednictvím informačního letáku v září i s postupem pro registraci do kroužků přes webové stránky Déčka www.deckonachod.cz.


Angličtina - jazykové kroužky 
  

Kroužek AJ rotvíjí jazykové znalosti dětí, které ctějí zlepšit své cizojazyčné a komunikační dovednosti. Ve spolupráci sDéčkem Náchod zajišťujeme pro AJ konverzaci s rodilým mluvčím.Kružky prbíhaí od října v termínech:
Břišní tance

 Kroužek rozvíjí hudebně pohybové dovednosti dětí, prostorovou orientaci a koordinaci. Tanec přispívá ke zdravému držení těla a správnému dýchání, také zvyšuje sebevědomí pozitivním vnímáním vlastního těla. Tento kroužek je vhodný především pro dívky, zákyně 1. - 4. třídy ZŠ. Břišní tance organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod, kroužek se zúčastňuje školní akademie a akcí ZŠ, vystupuje na akcích Déčka apod.

Pravidelný čas kroužku:


 

Vedoucí: Bc. Tereza Išová /SVČ Déčko Náchod/, info na tel. 774 223 296.
Fotografický kroužek

Pracuje trvale ve ČTVRTEK od 18 hodin. Fotografický kroužek je určen spíše starším žákům se základními zkušenostmi s fotografováním. 


Hra na flétnu

Pracuje od října . Hrou na tento hudební nástroj se nejen rozvíjí estetické a muzikální vnímání, ale přispívá i k rozvoji správného dýchání a upevňování zdraví dětí.

Kroužek je určen žákům 1. třídy ZŠ.Keramický kroužek

Kroužek probíhá od října. Děti pracují s keramickou hlínou, prakticky se věnují technikám modelování, lepení a dekorování keramických výrobků. Na kroužku je k dispozici je i hrnčířský kruh, na kterém děti pracují individuálně. Další typy prostorového tvoření dle zájmu dětí. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce.

Kroužek organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod, kde se výrobky vypalují a kde také příležitostné probíhá /po předchozí domluvě s rodiči/ glazování výrobků. Pravidelná činnost kroužku probíhá vždy přímo ve škole.

Pravidelný čas kroužku: 

                                     
Vedoucí: Bc. Tereza išová /SVČ Déčko/, info na tel.774 223 296.

Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky

Pracuje od října každé PONDÉLÍ v čase od 7:00 - 7:45 či po dohodě s žáky a rodiči. Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.


Kroužek matematiky - příprava na přijímačky

Pracuje od října v PONDĚLÍ 7:00 - 7:45.. Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s matematikou ve škole a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. 


Kroužek myslivosti

Funguje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči. Kroužek myslivosti rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce ve školních hodinách přírodopisu, zejména se zaměřuje na praktické i teoretické základy myslivosti, péči o přírodu, regionální lesy a jejich faunu. Kroužek organizujeme ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod.

Pravidelný čas kroužku:                                                        

Vedoucí: Ing. Michael Hála /lektor SVČ Déčko Náchod, člen okresního mysliveckého spolku/
 . 


Ruční práce (vyšívání aj. techniky)

Kroužek pro všechny věkové kategorie vždy v                     hod. Jsou zpracovávány náměty různých oblastí přírody, života dětí, geometrické motivy aj. 


Sborový zpěv

Pracuje od září ve                  . Cílem práce kroužku je prezentace písní v nadstandardním provedení a netradičním pojetí.


Sportovní kroužek ŠD

Pracuje od října v rámci školní družiny. Náplň kroužku bude volena podle zájmu dětí o jeho zaměření (basketbal, nohejbal, volejbal ...)


Taneční kroužek - družina

Pracuje od října v rámci školní družiny. Cílem práce kroužku je prezentace tanečního projevu na různých akcích pro veřejnost.

 

Zdravotnický kroužek mladších žáků

Pracuje od října v liché ÚTERÝ od 13:15 - 14:45. Děti se seznamují s různými způsoby záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


Zdravotnický kroužek starších žáků

Pracuje od října každý ČTVRTEK od 14:00 - 14:45. Děti se zdokonalují v různých způsobech záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.

  Němčina pro dospělé

Kroužek je zaměřen na výuku německého jazyka především komunikační formou. Podle úrovně zájemců budou vytvořeny skupiny.

Florbal

Kroužek pracuje od října. Děti si osvojí pravidla hry a získají základní herní dovednosti.


Výtvarný kroužek

Na kroužku výtvarné výchovy vplujeme do krás kresby tužkou, pastelkou, pastelem, namícháme paletu barev při malbě vodovkami a temperami. Kroužek pracuje od října ve .


Sportovní kroužek

Kroužek je zaměřen na atletické dovednosti, gymnastické základy, rozvoj motorických schopností, dovedností a základy sportovních her. kroužek pracuje od října

Další

Další kroužky jsou připravovány, jejich činnost bude záviset na finančních možnostech školy a také na ochotě ke spoluúčasti u zájemců. Více také v části o spolupráci s Déčkem Náchod výše. 


Další aktivity

Mimo zcela pravidelně pracující kroužky jsou rozvíjeny aktivity dětí i v kolektivech pracujících podle školou aktuálně realizovaných akcí a aktivit.


Redakce školního časopisu

Pracuje v průběhu školního roku v ÚTERÝ 7:00 - 7:45. Výstupem práce dětí je tvorba školního časopisu, rozvíjení literárních schopností, žurnalistiky.