video porno porno porno xvideos

Projekty realizované ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Uchopme náš 3D svět jinak

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK zaměřeného na  inovace ve vzdělávání - polytechnická výchova a vzdělávání. Ve školním roce 2019 - 2020 jsme tak mohli zakoupit  3D tiskárnu a další potřebné vybavení a ve spolupráci s SPŠel-it v Dobrušce jsme se začali učit vytvářet 3D modely  a postupně je tisknout. Kvůli opatřením spojeným s COVID-19 jsme projekt dokončovali až v prosinci 2020, kdy si žáci již přímo během výuky modelovali první vlastní návrhy. Do budoucna bude tato technologie zařazena do ŠVP a nabídneme i kroužek 3D tisku.


Prevence rizikového chování

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK. V kalendářním roce 2019 jsme tak mohli realizovat projekt "Chceme být slušní a zodpovědní lidé" zaměřený na prevenci rizikového chování. Součástí projektu byly projektové dny pro žáky 2. stupně, adaptační kurz pro 6. ročník, celoročně školu navštěvovala organizace Prostor Pro, která pracovala s žáky 3. - 9. ročníku a nově jsme uskutečnili besedu pro veřejnost "Děti v pasti sociálních sítí" ve spolupráci s Policií ČR.
Informace o jednotlivých akcích jsou zařazeny v Událostech na těchto stránkách.


Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Děkujeme Královéhradeckému kraji  za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje na program Zájmová práce se žáky mimo vyučování. Díky příspěvku pracovalo ve školním roce 2017-18 ve škole 19 zájmových kroužků různého zaměření a byla organizována řada akcí pro žáky i širší veřejnost.

Prevence rizikového chování

Děkujeme za poskytnutí  finanční podpory z dotačního programu Královehradeckého  kraje na podporu Prevence rizikového chování. Díky příspěvku jsme ve školním roce 2017-2018  uskutečnili adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, vzdělávací odpoledne pro děti i jejich rodiče, se sedmi třídami pracovala také organizace Prostor Pro a na druhém stupni proběhl projektový den s problematikou prevence rizikového chování.

Podpora výuky plavání v základních školách

Evidenční číslo projektu: PLAV-01-0736/2018

Škola v rámci krajského dotačního řízení podala žádost o podporu výuky plavání v základní škole, která spočívala na finanční podpoře určené pro cestovní náklady žáků do plavecké školy a zpět.

Žádost byla schválena a škola obdrží částku 25 000,- Kč.


Projekt " Bezpečně a spokojeně ve škole, ale i mimo ni"

Ve školním roce 2016/2017 probíhal projekt " Bezpečně a spokojeně ve škole, ale i mimo ni". Programy tohoto projektu byly zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. Realizace některých projektů probíhala ve spolupráci s okresním metodikem prevence a občanským sdružením Prostor Pro. Díky finanční dotaci od Královéhradeckého kraje jsme mohli spolupráci s tímto sdružením rozšířit do šesti tříd. Návštěvy byly zaměřeny na mapování klimatu tříd a vztahy mezi žáky. V září se uskutečnil v rámci stmelování kolektivu adaptační pobyt pro 6. ročník.V listopadu proběhl odpolední program pro rodiče a žáky 6. ročníku s přednáškou okresní metodičky prevence na téma netolismus a šikana. V lednu se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu. V květnu byl realizován turistický kurz pro žáky 8. ročníku a v červnu outdoorový pobyt pro žáky 9. ročníku. V únoru pracovali žáci 1. stupně na projektu
 " Normální je nekouřit" a žáci 9. ročníku na projektu " Holocaust". V druhém pololetí se uskutečnil jednodenní projekt pro žáky 7. ročníku na téma " Šikana", pro žáky 8. ročníku na téma " Drogové závislosti" a pro žáky 9. ročníku na téma " Právní důsledky nezákonného chování".
V lednu zahájil školní metodik prevence čtyřsemestrové studium.
V průběhu školního roku probíhala propagace projektů na stránkách školy a ve školním časopise.Projekt "Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí"

Ve školním roce 2016-2017 probíhal projekt "Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí." Cílem tohoto projektu bylo podpořit a prohloubit technické dovednosti žáků. Díky podpoře Královehradeckého kraje jsme mohli nakoupit 20 stavebnic Merkur. V rámci projektu s nimi pracovali žáci 5. a 9. ročníku, ale do budoucna plánujeme jejich využití i v dalších ročnících. Žákovské výrobky, často velmi zdařilé, si mohla prohlédnout i veřejnost během vánoční výstavy.

Prevence rizikového chování

Děkujeme za poskytnutí  finanční podpory z dotačního programu Královehradeckého  kraje na podporu Prevence rizikového chování. Díky příspěvku jsme uskutečnili adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, vzdělávací odpoledne pro děti i jejich rodiče, se dvěma třídami pracovala také organizace Prostor Pro a na druhém stupni proběhl projektový den s problematikou prevence rizikového chování.


Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Děkujeme Královéhradeckému kraji  za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje na program Zájmová práce se žáky mimo vyučování. Díky příspěvku pracovalo ve školním roce 2014/15 ve škole 18 zájmových kroužků různého zaměření a byla organizována řada akcí pro žáky i širší veřejnost.


Odpoledne s rodiči z VI. třídy

Společně si zahráli děti z 6. třídy s rodiči v rámci projektu "Umím, znám, proto se nebojm". Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

sm_Odpoledne_s_rodici_VI%20021
sm_Odpoledne_s_rodici_VI%20051Zájmová činnost kroužků při ZŠ Nový Hrádek - organizováno ve spolupráci s Déčkem Náchod

Královéhradecký kraj pomáhá udržet činnost kroužků zájmové činnosti v naší základní škole - více informací najdete v ZŠ Nový Hrádek - KROUŽKY VE ŠKOLE a také v ZŠ Nový Hrádek - POSLEDNÍ UDÁLOSTI.


Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul "Čistá škola" - IV. ročník soutěže "Třídíme s Nikitou"

Cista_obec_logo_male
Tridime_Nikita_logo_velke

Účelem soutěže je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků základních škol Královéhradeckého kraje a zvýšit jejich zájem o problematiku třídění odpadů.


Krokodýl PET

Kdysi dávno se stala veliká nehoda. Vybuchla jaderná elektrárna. Při výbuchu se v okolí nacházela krokodýlí samice, která čekala malého krokodýla. Už když se narodil, nebyl normální. Díky radioaktivitě měl šest nohou. Žil normálním životem, až ho jednoho dne našli vědci a tak moc je zaujal, že ho chtěli odvézt do laboratoře a tam ho zkoumat. Při převozu ale dodávka najela na kámen a krokodýl z ní vypadl. Všude kolem sebe hledal jídlo, až našel továrnu na zpracování tříděného odpadu. Procházel se po továrně a hladový stále hledal něco k snědku. Naneštěstí ale stoupl na čerstvě umytou podlahu a sklouzl se do roztaveného plastu. Jako zázrakem přežil, ale bohužel to nezůstalo bez následků. Najednou byl celý z plastu. Vědci po příjezdu zjistili, že krokodýla cestou někde ztratili a vrátili se pro něj, Když ho našli a viděli, že je z recyklovaného materiálu, stal se pro ně ještě mnohem zajímavějším. Přivezli ho do laboratoře a zkoumali ho, ale pak se vyskytl problém. Nechtěl nic jíst a postupně umíral. Až jednou, když si jeden z vědců přinesl plastovou lahev s pitím, se stalo něco neuvěřitelného. Když dopil, lahev zmačkal a dal ji do koše na plasty, se krokodýl zvedl a snědl ji. Vědci byli uchváceni a rozhodli se, že seznámí celý svět s krokodýlím příběhem. Mnoho lidí to zaujalo, a aby měl krokodýl pořád co jíst, všichni začali odpadky třídit. Krokodýl rostl a rostl a lidé z toho měli velikou radost. I nadále lidé odpadky třídili, aby byl krokodýl v pořádku. Aniž by si to někdo uvědomoval, celý svět se začal očišťovat. Lesy, řeky, ovzduší - všechno bylo čisté….a pokud krokodýl nezemřel, jí odpad ještě dnes:

sm_DSCF2984
sm_DSCF2991


Zážitkové odpoledne v VI. třídě

22. listopadu 2011 se v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" uskutečnilo zážitkové odpoledne pro žáky 6. třídy a jejich rodiče. Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

sm_Projekt_Dokazu_VI_trida%20012
sm_Projekt_Dokazu_VI_trida%20022


Dokážu, umím, znám, proto se nebojím

Za laskavého přispění Královéhradeckého kraje se nám podařilo realizovat úspěšně program pro žáky přecházející z 1. na 2. stupň základní školy. Program vedl k zapojení nově příchozích žáků do třídního kolektivu, žáci se naučili spolupracovat, navzájem si pomáhat, předcházet konfliktům. Žáci absolvovali program zaměřený na šikanu, kyberšikanu a obranu proti ní, lektorství poskytla paní Jana Pecoldová z Policie ČR Náchod. Rodiče absolvovali se svými dětmi zážitkové odpoledne. Po přednášce okresní metodičky prevence paní Heleny Kudelové na téma Šikana a agresivita následoval společný program rodičů a dětí zaměřený na kooperaci a komunikaci. Všechny zážitky a aktivity jsou dále rozvíjeny v rámci třídnických hodin. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný s velmi pozitivním a dlouhodobým dopadem na kolektiv.

sm_Prevence_grant_rodice%20016
sm_Prevence_grant_rodice%20015sm_Kamenec_2010%20040
sm_Kamenec_2010%20058_Nastenka_Kamenec_velky


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2021 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena