video porno porno porno xvideos

Projekty realizované ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Prevence rizikového chování

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK. Díky této finanční podpoře jsme mohli v kalendářním roce 2021 realizovat projekt " Nechceme lhostejnost a sobeckost, chceme slušnost, úctu a zodpovědnost", který byl zaměřen na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám nakonec povedlo realizovat všechny naplánované projekty, některé prostřednictvím videokonferencí. Součástí projektu byl projekt zaměřený na prevenci kouření, který probíhal na 1. stupni, setkání žáků budoucího 6. ročníku se svými vrstevníky ze spádových škol, adaptační kurz pro 6. ročník, zážitkový den pro 6. ročník zaměřený na problematiku šikany, projektové dny pro žáky 2. stupně. Pro pozitivní ohlas jsme i nadále spolupracovali s organizací Prostor Pro, která pracovala se žáky 3. - 9. ročníku. 


Ať žijí roboti, technologický pokrok nás baví!

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK zaměřeného na inovaci ve vzdělávání - polytechnická výchova a vzdělávání. Ve školním roce 2020 - 2021 jsme tak mohli zakoupit robotické stavebnice LEGO Education WeDo 2.0 pro žáky 1. stupně a LEGO Mindstorm EV3 pro žáky 2. stupně. Děti tak měly možnost sestavovat různé typy robotů a seznámily se se základy programování. V dalším školním roce budeme moci tyto stavebnice zařadit do výuky informatiky.

Prevence rizikového chování

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK. Díky této finanční podpoře jsme mohli v kalendářním roce 2020 realizovat projekt " Slušnost, zodpovědnost a úcta je naší prioritou", který byl zaměřen na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám nakonec povedlo realizovat všechny naplánované projekty, některé prostřednictvím videokonferencí. Součástí projektu byl projekt zaměřený na prevenci kouření, setkání žáků budoucího 6. ročníku se svými vrstevníky, adaptační kurz pro 6. ročník, zážitkový den pro 6. ročník zaměřený na problematiku šikany, projektové dny pro žáky 2. stupně. Nadále jsme spolupracovali s organizací Prostor Pro, která pracovala se žáky 3. - 9. ročníku především prostřednictvím videokonferencí.


Uchopme náš 3D svět jinak

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK zaměřeného na  inovace ve vzdělávání - polytechnická výchova a vzdělávání. Ve školním roce 2019 - 2020 jsme tak mohli zakoupit  3D tiskárnu a další potřebné vybavení a ve spolupráci s SPŠel-it v Dobrušce jsme se začali učit vytvářet 3D modely  a postupně je tisknout. Kvůli opatřením spojeným s COVID-19 jsme projekt dokončovali až v prosinci 2020, kdy si žáci již přímo během výuky modelovali první vlastní návrhy. Do budoucna bude tato technologie zařazena do ŠVP a nabídneme i kroužek 3D tisku.


Prevence rizikového chování

Děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KHK. V kalendářním roce 2019 jsme tak mohli realizovat projekt "Chceme být slušní a zodpovědní lidé" zaměřený na prevenci rizikového chování. Součástí projektu byly projektové dny pro žáky 2. stupně, adaptační kurz pro 6. ročník, celoročně školu navštěvovala organizace Prostor Pro, která pracovala s žáky 3. - 9. ročníku a nově jsme uskutečnili besedu pro veřejnost "Děti v pasti sociálních sítí" ve spolupráci s Policií ČR.
Informace o jednotlivých akcích jsou zařazeny v Událostech na těchto stránkách.


Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Děkujeme Královéhradeckému kraji  za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje na program Zájmová práce se žáky mimo vyučování. Díky příspěvku pracovalo ve školním roce 2017-18 ve škole 19 zájmových kroužků různého zaměření a byla organizována řada akcí pro žáky i širší veřejnost.

Prevence rizikového chování

Děkujeme za poskytnutí  finanční podpory z dotačního programu Královehradeckého  kraje na podporu Prevence rizikového chování. Díky příspěvku jsme ve školním roce 2017-2018  uskutečnili adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, vzdělávací odpoledne pro děti i jejich rodiče, se sedmi třídami pracovala také organizace Prostor Pro a na druhém stupni proběhl projektový den s problematikou prevence rizikového chování.

Podpora výuky plavání v základních školách

Evidenční číslo projektu: PLAV-01-0736/2018

Škola v rámci krajského dotačního řízení podala žádost o podporu výuky plavání v základní škole, která spočívala na finanční podpoře určené pro cestovní náklady žáků do plavecké školy a zpět.

Žádost byla schválena a škola obdrží částku 25 000,- Kč.


Projekt " Bezpečně a spokojeně ve škole, ale i mimo ni"

Ve školním roce 2016/2017 probíhal projekt " Bezpečně a spokojeně ve škole, ale i mimo ni". Programy tohoto projektu byly zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. Realizace některých projektů probíhala ve spolupráci s okresním metodikem prevence a občanským sdružením Prostor Pro. Díky finanční dotaci od Královéhradeckého kraje jsme mohli spolupráci s tímto sdružením rozšířit do šesti tříd. Návštěvy byly zaměřeny na mapování klimatu tříd a vztahy mezi žáky. V září se uskutečnil v rámci stmelování kolektivu adaptační pobyt pro 6. ročník.V listopadu proběhl odpolední program pro rodiče a žáky 6. ročníku s přednáškou okresní metodičky prevence na téma netolismus a šikana. V lednu se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu. V květnu byl realizován turistický kurz pro žáky 8. ročníku a v červnu outdoorový pobyt pro žáky 9. ročníku. V únoru pracovali žáci 1. stupně na projektu
 " Normální je nekouřit" a žáci 9. ročníku na projektu " Holocaust". V druhém pololetí se uskutečnil jednodenní projekt pro žáky 7. ročníku na téma " Šikana", pro žáky 8. ročníku na téma " Drogové závislosti" a pro žáky 9. ročníku na téma " Právní důsledky nezákonného chování".
V lednu zahájil školní metodik prevence čtyřsemestrové studium.
V průběhu školního roku probíhala propagace projektů na stránkách školy a ve školním časopise.Projekt "Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí"

Ve školním roce 2016-2017 probíhal projekt "Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí." Cílem tohoto projektu bylo podpořit a prohloubit technické dovednosti žáků. Díky podpoře Královehradeckého kraje jsme mohli nakoupit 20 stavebnic Merkur. V rámci projektu s nimi pracovali žáci 5. a 9. ročníku, ale do budoucna plánujeme jejich využití i v dalších ročnících. Žákovské výrobky, často velmi zdařilé, si mohla prohlédnout i veřejnost během vánoční výstavy.

Prevence rizikového chování

Děkujeme za poskytnutí  finanční podpory z dotačního programu Královehradeckého  kraje na podporu Prevence rizikového chování. Díky příspěvku jsme uskutečnili adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, vzdělávací odpoledne pro děti i jejich rodiče, se dvěma třídami pracovala také organizace Prostor Pro a na druhém stupni proběhl projektový den s problematikou prevence rizikového chování.


Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Děkujeme Královéhradeckému kraji  za poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje na program Zájmová práce se žáky mimo vyučování. Díky příspěvku pracovalo ve školním roce 2014/15 ve škole 18 zájmových kroužků různého zaměření a byla organizována řada akcí pro žáky i širší veřejnost.


Odpoledne s rodiči z VI. třídy

Společně si zahráli děti z 6. třídy s rodiči v rámci projektu "Umím, znám, proto se nebojm". Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

sm_Odpoledne_s_rodici_VI%20021
sm_Odpoledne_s_rodici_VI%20051Zájmová činnost kroužků při ZŠ Nový Hrádek - organizováno ve spolupráci s Déčkem Náchod

Královéhradecký kraj pomáhá udržet činnost kroužků zájmové činnosti v naší základní škole - více informací najdete v ZŠ Nový Hrádek - KROUŽKY VE ŠKOLE a také v ZŠ Nový Hrádek - POSLEDNÍ UDÁLOSTI.


Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul "Čistá škola" - IV. ročník soutěže "Třídíme s Nikitou"

Cista_obec_logo_male
Tridime_Nikita_logo_velke

Účelem soutěže je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků základních škol Královéhradeckého kraje a zvýšit jejich zájem o problematiku třídění odpadů.


Krokodýl PET

Kdysi dávno se stala veliká nehoda. Vybuchla jaderná elektrárna. Při výbuchu se v okolí nacházela krokodýlí samice, která čekala malého krokodýla. Už když se narodil, nebyl normální. Díky radioaktivitě měl šest nohou. Žil normálním životem, až ho jednoho dne našli vědci a tak moc je zaujal, že ho chtěli odvézt do laboratoře a tam ho zkoumat. Při převozu ale dodávka najela na kámen a krokodýl z ní vypadl. Všude kolem sebe hledal jídlo, až našel továrnu na zpracování tříděného odpadu. Procházel se po továrně a hladový stále hledal něco k snědku. Naneštěstí ale stoupl na čerstvě umytou podlahu a sklouzl se do roztaveného plastu. Jako zázrakem přežil, ale bohužel to nezůstalo bez následků. Najednou byl celý z plastu. Vědci po příjezdu zjistili, že krokodýla cestou někde ztratili a vrátili se pro něj, Když ho našli a viděli, že je z recyklovaného materiálu, stal se pro ně ještě mnohem zajímavějším. Přivezli ho do laboratoře a zkoumali ho, ale pak se vyskytl problém. Nechtěl nic jíst a postupně umíral. Až jednou, když si jeden z vědců přinesl plastovou lahev s pitím, se stalo něco neuvěřitelného. Když dopil, lahev zmačkal a dal ji do koše na plasty, se krokodýl zvedl a snědl ji. Vědci byli uchváceni a rozhodli se, že seznámí celý svět s krokodýlím příběhem. Mnoho lidí to zaujalo, a aby měl krokodýl pořád co jíst, všichni začali odpadky třídit. Krokodýl rostl a rostl a lidé z toho měli velikou radost. I nadále lidé odpadky třídili, aby byl krokodýl v pořádku. Aniž by si to někdo uvědomoval, celý svět se začal očišťovat. Lesy, řeky, ovzduší - všechno bylo čisté….a pokud krokodýl nezemřel, jí odpad ještě dnes:

sm_DSCF2984
sm_DSCF2991


Zážitkové odpoledne v VI. třídě

22. listopadu 2011 se v rámci projektu "Šesté třídy se nebojíme" uskutečnilo zážitkové odpoledne pro žáky 6. třídy a jejich rodiče. Zajímavé informace poskytli pracovníci Policie ČR a útvaru okresní metodiky prevence a velmi se vydařilo i soutěžení rodičů s dětmi. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při naplnění programu grantu.

sm_Projekt_Dokazu_VI_trida%20012
sm_Projekt_Dokazu_VI_trida%20022


Dokážu, umím, znám, proto se nebojím

Za laskavého přispění Královéhradeckého kraje se nám podařilo realizovat úspěšně program pro žáky přecházející z 1. na 2. stupň základní školy. Program vedl k zapojení nově příchozích žáků do třídního kolektivu, žáci se naučili spolupracovat, navzájem si pomáhat, předcházet konfliktům. Žáci absolvovali program zaměřený na šikanu, kyberšikanu a obranu proti ní, lektorství poskytla paní Jana Pecoldová z Policie ČR Náchod. Rodiče absolvovali se svými dětmi zážitkové odpoledne. Po přednášce okresní metodičky prevence paní Heleny Kudelové na téma Šikana a agresivita následoval společný program rodičů a dětí zaměřený na kooperaci a komunikaci. Všechny zážitky a aktivity jsou dále rozvíjeny v rámci třídnických hodin. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný s velmi pozitivním a dlouhodobým dopadem na kolektiv.

sm_Prevence_grant_rodice%20016
sm_Prevence_grant_rodice%20015sm_Kamenec_2010%20040
sm_Kamenec_2010%20058_Nastenka_Kamenec_velky


Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena