Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - aktualizace 12. 5. 2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace připravilo MŠMT zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Veškeré informace najdete v dokumentu, který k tomuto zákonu vydalo MŠMT. Ke stažení zde.

MŠMT zvěřejnilo 6. 5. 2020 Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - celé znění najdete zde.

Uvádíme zde základní informace:

 • Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky - 8. června 2020 pro čtyřleté obory, 9. června 2020 pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • Místo konání - na škole uvedené na přihlášce první v pořadí
 • Zasílání pozvánek - nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, tj. v pondělí 25. května  (čtyřleté obory) nebo v úterý  26. května  (pro šestileté a osmileté obory)
 • Obsah a forma přijímací zkoušky - zůstávají zachovány, ale dochází k prodloužení času trvání zkoušky, test z Čj na 70 minut (o 10 minut delší), test z M na 85 minut (o 15 minut delší)
 • Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek - pouze jeden termín (+ jeden náhradní termín) na škole uvedené v přihlášce na prvním místě, škola uvedená na druhém místě obdrží z Cermatu výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 23. 6. 2020, uchazeč se musí do 3 dnů z vážných důvodů omluvit písemně řediteli školy z řádného termínu
 • Školní přijímací zkouška - pokud ji škola zahrnula do kritérií, nejpozději do termínu konání jednotné přijímací zkoušky (včetně), dva termíny - termíny uvedeny v manuálu viz výše
 • Vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky - Cermat zpřístupní oběma školám do 7 kalendářních dní, škola má 1 den sestavit výsledné pořadí,  u náhradního termínu celkem do 4 kal. dnů
 • Zveřejnění výsledků - nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky, platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají, tzn. nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory.
 • Odvolání v případě nepřijetí - nepřípustné, nahrazeno institutem nového rozhodnutí správního řádu, tzn. že ředitel může sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa po odevzdání zápisových lístků
 • Podání žádosti o nové rozhodnutí - uchazeč, který uspěl u přijímacích zkoušek, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odevzdání zápisového lístku - do 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů, tj. do 23. 6. 2020 u čtyřletých oborů a do 24. 6. 2020 u šestiletých a osmiletých oborů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu jej vydá k odevzdání na druhou školu.
NOVĚ - Cermat zveřejnil Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory ZDE a pro osmileté obory ZDE.

Vážení rodiče,

na tomto místě budeme zveřejňovat základní informace o přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Na rodičovské schůzce 21. 11. 2019 jste již základní přehled dostali. Pro úplnost jej znovu uvádíme - Informace k přijímačkám


Dále uvádíme termíny pro první kolo přijímacího řízení:U oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

U oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední  školy nejpozději

Do 30. listopadu 2019

Do 1. března 2020

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce

Do 30. 11. 2019 ve své ZŠ

Do 15. 3. 2020 ve své ZŠ

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději

 

 

Do 31. října 2019

 

 

Do 31. ledna 2020

Termíny konání  talentové zkoušky nebo školní přijímací zkoušky ve střední škole

Talentová zkouška:

Od 2. ledna do 15. ledna 2020

 • konzervatoře:

od 15. ledna do 31. ledna 2020

 • Gymnázium se sportovní přípravou
od 2. ledna do 15. února 2020

Od 22. do 30. dubna 2020 v oborech středního vzdělání s výučním listem a od 12. dubna do 28. dubna 2019 v oborech s maturitní zkouškou

Termíny konání jednotné zkoušky

1. termín:

14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny pro všechny obory na tyto dny:

1. termín:   13. května 2020, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

 

2. termín:   14. května 2020, pro uchazeče, kteří  se řádně omluvili na druhý termín

 

 

Co je potřeba zařídit v lednu!!!

Žáci přinesou řádně vyplněné formuláře k podání přihlášky, ke stažení zde, aby dostali v průběhu února přihlášky.

VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisové lístky si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy u p. Ducháčkové od 15. března 2020. Rodiče prosíme, aby se předem telefonicky nahlásili (tel. 491 520 294). Při převzetí je nutné doložit občanský průkaz.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Dudáškovou.


OBOROVNÍK aneb kam na střední školu

Královehradecký kraj připravil brožuru s informacemi o oborech na středních školách zřizovaných krajem. Nabízíme ji v elektronické podobě jako pomůcku k volbě povolání. Ke stažení ZDE.