video porno porno porno xvideos

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy:  Obec Nový Hrádek, 549 22 Nový Hrádek, Náměstí 28

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování  základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lenka Dudášková (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupce ředitele)

Složky organizace:

 • základní škola
 • školní družina

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní spojení

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Náchodská 288
549 22 Nový Hrádek

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náchodská 288
549 22 Nový Hrádek
4.3. Úřední hodiny
Pracovní dny 7.30 – 15.00
V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na stránkách školy.

4.4. Telefonní čísla

ředitelka: +420 491 520 292 ,+420 775 720 291
sborovna: +420 491 520 293, +420 775 720 292
účetní: +420 491 520 294
družina: +420 774 178 022

4.5. Čísla faxu

nejsou

4.6. Adresa internetové stránky

https://www.zsnovyhradek.cz/

4.7. Adresa e-podatelny

ID datové schránky: k2gxebq

4.8. Další elektronické adresy:

zástupce ředitele školy:


Mgr. Martina Marková
reditel@zsnovyhradek.cz
účetní, hospodářka školy:


Ducháčková Jana
duchackova.j@zsnovyhradek.cz
pedagogičtí pracovníci:


PhDr. Dlouhý Martin PhD.
dlouhy.m@zsnovyhradek.cz

Mgr. Lantová Barbora lantova.b@zsnovyhradek.cz
Mgr. Jirásková Kateřina
jiraskova.k@zsnovyhradek.cz

Mgr. Knoulichová Petra knoulichova.p@zsnovyhradek.cz
Kubcová Lenka
kubcova.l@zsnovyhradek.cz
Mgr. Marková Martina
markova.m@zsnovyhradek.cz
Mgr. Martínková Lenka
martinkova.l@zsnovyhradek.cz
Matějčková Hana
matejckova.h@zsnovyhradek.cz
Mgr. Matějková Marta
matejkova.m@zsnovyhradek.cz
Mgr. Páchnik Marian
pachnik.m@zsnovyhradek.cz

Mgr. Skaličková Lucie
skalickova.l@zsnovyhradek.cz

Mgr. Soukupová Jana
soukupova.j@zsnovyhradek.cz
Bc. Šafránková Iva
safrankova.i@zsnovyhradek.cz

Mgr. Ševcová Kamila
sevcova.k@zsnovyhradek.cz
Mgr. Voborníková Eva
vobornikova.e@zsnovyhradek.cz
Mgr. Voltrová Věra
voltrova.v@zsnovyhradek.cz

5. Případné platby lze poukázat:

KB, pobočka Nové Město nad Metují
 - číslo účtu ZŠ: 78-8947860237/0100
 - číslo účtu ZŠ-FKSP: 78-8948070237/0100

6. IČ:

00 857 891

7. DIČ:

není

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů:

 • Školní vzdělávací program ZŠ Nový Hrádek "Škola s rozhledem"
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny

8.2. Rozpočet:

9. Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

 • Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
 • Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele. 
 • Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte řediti školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

14.2. Vydané právní předpisy:

Žádné právní předpisy nebyly vydány

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

není

15. 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

není

16. Licenční smlouvy

nejsou

17. Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena