video porno porno porno xvideos

Výchovné poradenství, Školní metodik prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

ŠPP na Základní škole v Novém Hrádku je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí každý měsíc na společné schůzce.


ŠPP je zakotveno ve vyhlášce č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách  a školských poradenských zařízeních – viz


Činnost našeho ŠPP je zaměřena převážně na:

·     Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.

·     Přípravu podmínek a rozšíření možností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.

·     Prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech.

·     Budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností.

·     Prevenci sociálně patologických jevů (např. šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus,…..).

·     Posilování péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování.

·     Prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou.

·     Propojení poradenské služby školy s externími poradenskými pracovišti.

 

Služby ŠPP zajišťují:

   Ředitelka školy: Mgr. Lenka Dudášková

Tel. : 491 520 292

E-mail: reditel@zsnovyhradek.cz·       Zástupkyně ředitele: Mgr. Martina Marková

  Tel.: 491 520 293

E-mail: markova.m@zsnovyhradek.cz

 

 

  Výchovný poradce: Mgr.Lenka Dudášková
   (pouze úterý)


  E-mail:
dudaskova.l@zsnovyhradek.cz

 

·       Metodik prevence: Mgr.Martina Marková

  Tel.: 491 520 293

  E-mail:
markova.m@zsnovyhradek.cz


Více informací o práci

VÝCHOVNÉHO PORADCE  najdete zde

METODIKA PREVENCE najdete zde

POMOC V NOUZI najdete zde

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM najdete zde

Prohlášení o přístupnosti Copyright © 2005 - 2022 ZŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena