Česky
Deutsh
English

Kroužky a další volnočasové aktivity - nabídka pro školní rok 2013/2014

Angličtina - jazykové kroužky: paní učitelka Svatoňová
Břišní tance: lektor - Déčko Náchod
Fotografický kroužek: pan Josef Beran
Hra na flétnu: paní učitelka Soukupová
Keramický kroužek: lektor - Déčko Náchod
Kroužek českého jazyka (příprava na přijímačky): paní učitelka Dudášková
Kroužek matematiky (příprava na přijímačky)|: paní učitelka Krbalová
Kroužek myslivosti: pan Hála
Redakce školního časopisu: paní učitelka Matějková
Sportovní kroužek: paní učitelka Paarová
Kroužek šikovných rukou: paní Miroslava Kahounová
Ruční práce (vyšívání aj.): paní učitelka Ježková
Sborový zpěv: paní učitelka Soukupová
Sportovní kroužek ŠD: paní vychovatelka Kubcová
Taneční kroužek ŠD: paní vychovatelka Matějčková
Zdravotnický kroužek ml. žáků: paní učitelka Havrdová
Zdravotnický kroužek st. žáků: paní učitelka Krbalová
Další: Nabídka není konečná, jsou hledány cesta dalšího rozšíření (viz dále např. spolupráce s Déčkem Náchod).

Spolupráce s Déčkem Náchod

Výsledkem spolupráce naší základní školy s Déčkem Náchod je nejen otevření nových kroužků a realizace nadstandardních aktivit (např. břišní tance, kroužek myslivosti, nabídka rodilého mluvčího v hodinách angličtiny ...), ale také úspěšná realizace společného grantu Královéhradeckého kraje. Díky finančním prostředkům grantu můžeme i pro letošní rok nabídnout více kroužků než dříve. Podrobnou nabídku obdrželi všichni rodiče prostřednictvím informačního letáku v září 2012. Na úvodní ukázkové hodiny kroužků upozorňujeme na stránce ZŠ Nový Hrádek - AKTUALITY-CHYSTÁME


Angličtina - jazykové kroužky
Angličtina začátečníci

Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Rozvíjí jazykové znalosti dětí, které chtějí rozšířit své komukační dovednosti. Ve spolupráci s Déčkem Náchod předpokládáme konverzaci s rodilým mluvčím.

Břišní tance

Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Rozvíjí pohybové dovednosti dětí. Je organizován ve spolupráci s Déčkem Náchod.

Fotografický kroužek
Pracuje trvale ve čtvrtek od 18 hodin.
Fotografický kroužek je určen spíše starším žákům se základními zkušenostmi s fotografováním.

Hra na flétnu
Pracuje od října v pondělí 13:15 - 14:00.
Hrou na tento hudební nástroj se nejen rozvíjí estetické a muzikální vnímání, ale přispívá i k rozvoji správného dýchání a upevňování zdraví dětí.

Keramický kroužek

Pracuje od září v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Děti pracují s keramickou hlínou, modelují keramické výrobky a k dispozici je i hrnčířský kruh. Činnost kroužku je založena na praktických činnostech dětí pod vedením vedoucí kroužku. Kroužek je organizován ve spolupráci s volnočasovým centrem Déčko Náchod, činnost probíhá vždy přímo ve škole.

Kroužek českého jazyka - příprava na přijímačky

Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s češtinou ve škole.

Kroužek matematiky - příprava na přijímačky

Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce s matematikou ve škole.

Kroužek myslivosti

Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Rozšiřuje znalosti nad rámec běžné práce v přírodopisu ve škole, zejména se zaměřením na regionální lesy a jejich faunu.

Kroužek počítačových her


Kroužek umožňuje volnočasové aktivity.

Počítače pro nejmenší


Kroužek umožňuje práci s počítači i malým dětem, které nemají v osnovách výuku předmětu Informatika.

Kroužek šikovných rukou

Kroužek pro všechny věkové kategorie
Náplní je pletení z pedigu, Twist Art aj.

Ruční práce (vyšívání aj. techniky)

Kroužek pro všechny věkové kategorie vždy ve středu 13:15 až 16:15 hod
Jsou zpracovávány náměty různých oblastí přírody, života dětí, geometrické motivy aj.

Sborový zpěv

Pracuje od září v pondělí 14:00 - 14:45.
Cílem práce kroužku je prezentace písní v nadstandardním provedení a netradičním pojetí.

Sportovní kroužek ŠD

Pracuje od října v rámci školní družiny.
Náplň kroužku bude volena podle zájmu dětí o jeho zaměření (basketbal, nohejbal, volejbal ...)


Taneční kroužek - družina
Pracuje od října v rámci školní družiny.
Cílem práce kroužku je prezentace tanečního projevu na různých akcích pro veřejnost.

Zdravotnický kroužek mladších žáků

Pracuje od října v úterý 14:05 -14:50.
Děti se seznamují s různými způsoby záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.

Zdravotnický kroužek starších žáků
Pracuje od října v termínu po dohodě s žáky a rodiči.
Děti se zdokonalují v různých způsobech záchrany svého zdraví, nebo zdraví i života svých kamarádů a blízkých. Práce kroužku napomáhá upevňování vhodných návyků životosprávy, rozvíjí zdravý životní styl. Je založen na praktických činnostech dětí.


Další

Další kroužky jsou připravovány, jejich činnost bude záviset na finančních možnostech školy a také na ochotě ke spoluúčasti u zájemců. Více také v části o spolupráci s Déčkem Náchod výše.

Další aktivity.

Mimo zcela pravidelně pracující kroužky jsou rozvíjeny aktivity dětí i v kolektivech pracujících podle školou aktuálně realizovaných akcí a aktivit.
Redakce školního časopisu: paní učitelka Matějková

Redakce školního časopisu
Pracuje v průběhu školního roku po dohodě s žáky a rodiči.
Výstupem práce dětí je tvorba školního časopisu, rozvíjení literárních schopností, žurnalistiky.