Česky
Deutsh
English

Projekty a podpora EU

ZŠ Nový Hrádek je zapojena do výzvy EU - "Peníze školám".


ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:
6. až 9. ročník, předmět - Dějepis, tematický okruh - Vývoj lidské společnosti
6. až 9. ročník, předmět - Zeměpis, Chemie, tematický okruh - Člověk a příroda
3. ročník, předmět - Anglický jazyk, tematický okruh - Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník, předmět - Český jazyk, tematický okruh - Jazyk a jazyková komunikace
1. a 2. ročník, předmět - Český jazyk, tematický okruh - Jazyk a jazyková komunikace
e-mailový kontakt na autora(y) příslušné sady, který na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR: skola@zsnovyhradek.cz

Ovoce do škol - realizace v ZŠ Nový Hrádek

Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol a je realizován zejmena ve spolupráci MŠMT a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Školy si samy uzavírají smlouvy s dodavateli produktů, naše škola uzavřela smlouvu na dodávky s firmou Laktea.

Podpora je poskytována na tyto produkty:
- čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
- balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny je povinně označováno nápisem „Ovoce do škol". Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma.

V naší škole se výchovou ke zdravemu životnímu stylu snažíme zabývat soustavně. Projekt "Ovoce do škol" tak naše úsilí jen podpořil. Jak například probíhala prezentace výstupů ze školního projektu, kterým jsme ověřovali "Ovoce do škol" v praxi, se můžete podívat ve fotogalerii - Den v zeleném = den plný vitamínů

V projektu pokračujeme i ve školním roce 2011/2012 - fotografie z projektového dne 27. března 2012.

Udržitelnost projektu

Prostory zbudované a vybavené s pomocí EU jsou dále udržovány i modernizovány. Naposled bylo instalováno omyvatelné obložení stěn a provedeny opravy malby.


Úspěšná realizace projektu

Dne 1.března 2009 byl úspěšně ukončen projekt "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek- III.etapa". Cíl projektu byl splněn. V půdním prostoru budovy základní školy byly vybudovány 3 nové učebny, kabinety, sociální zařízení včetně sprchy, umývárna - úklid. Jedna učebna je v rámci projektu vybavena výpočetní technikou, která bude sloužit nejen k výuce žáků, ale i zájmové činnosti mládeže, maminek s dětmi i seniorů. Jedna učebna bude vyčleněna k výuce estetických předmětů pro společné využití školy i školní družiny. Přesunutím výuky do nových půdních prostorů se uvolní učebny, které využije pouze školní družina pro svoji činnost. Tyto prostory dosud chyběly. Špičkově vybavená učebna výpočetní techniky rozšíří nabídku mimoškolní a zájmové činnosti, čímž dojde ke zvýšení atraktivnosti nejen školy, ale i celého městyse. Pro všechny, kteří by rádi shlédli nové prostory naší školy, bude vyhlášen "Den otevřených dveří". Informace o termínu bude zveřejněna ve vývěsních skříňkách, na internetových stránkách městyse i základní školy. Rádi Vás uvítáme. Městys Nový Hrádek


Půdní vestavba v základní škole pokračuje.

Investiční akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III. etapa" pokračuje ve vysokém tempu. Ke dni 30.6.2008 byla předložena II. monitorovací zpráva, která rekapituluje vynaložené finanční prostředky za II. čtvrtletí 2008. Po kontrole pracovnic odboru Evropských záležitostí Královéhradeckého kraje na místě stavby nebyly shledány nedostatky, proto nic nebránilo poukázání další platby . Peníze ve výši 1 284 384,07 Kč byly připsány na zvláštní účet . Během II.. čtvrtletí byla provedena tepelná izolace krovů, sádrokartonové konstrukce stropů, příčky. Rozvody elektroinstalace a mnoho dalších prací. Období prázdnin stavbaři využili prázdné školní budovy pro napojení rozvodů zdravotechniky . Dále bylo provedeno odvětrání mezistřešního prostoru a elektroinstalační rozvody pro počítačovou učebnu. Omítnuté konstrukce jsou již vymalovány a nyní probíhají práce na sociálním zařízení - obklady, dlažby, zdravotechnika a další dokončovací práce. O dalším postupu prací budete informováni v dalším vydání zpravodaje.

"Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem"

Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III.etapa

Dne 2.1.2008 byly zahájeny práce III. etapy rozsáhlé investiční akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek", která spočívá ve vybudování tří učeben, kabinetů a sociálního zařízení. Jedna učebna, včetně vybavení, je určena pro výuku výpočetní techniky nejen pro děti ze základní školy, ale i pro zájemce z řad občanů, v rámci zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel. Po dokončení celé akce vzniknou v budově základní školy samostatné prostory pro činnost školní družiny a pro činnost různých zájmových kroužků.

Akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III.etapa" je realizována za "Podpory Programu financovaného z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckého kraje ."

"Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem."

Článek z Frymburských ozvěn - únor 2010

Co nového po roce? Jak ten čas běží. Již je to rok, kdy byla slavnostně uvedena do provozu vestavba učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek, která se uskutečnila s finanční podporou programu financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem. O realizaci sub-projektu vedeného pod reg.číslem CZ0037/01/026 jsme Vás průběžně informovali. Nyní má za sebou roční provoz a dá se i hodnotit přínos tohoto projektu pro činnost školy. Jednu učebnu obsadili žáci 9. ročníku a uvolněná třída v nižším poschodí mohla být plně předána k dispozici pro činnost školní družiny. Již se nemusí o své prostory dělit s ostatními žáky. Tím byl naplněn požadavek na samostatné prostory pouze pro činnost školní družiny. Učebna informatiky - to je další významný prvek školy. Její vybavení je srovnatelné a možná i lepší, než v leckteré škole ve městech. Zájem o její využívání je veliký. Dle sdělení ředitele ZŠ si učitelé dlouho předem musí naplánovat své vyučovací hodiny, při kterých chtějí tuto učebnu využít. Děti by zde vydržely celý den. Proto i zájmové kroužky informatiky jsou hojně navštěvovány. I když tato kvalitní učebna není téměř nikdy prázdná, najde se i chvilka pro děti z mateřské školy, které si mohou práci s počítačovou technikou vyzkoušet. Pod laskavým vedením svých učitelek, ale také s vydatnou pomocí ředitele školy postupně získávají základní vědomosti o práci s počítačem. Během roku 2009 se sdružilo několik nadšenců fotografování a založili Fotoklub Nový Hrádek. Učebnu výpočetní techniky využívají ve večerních hodinách, kdy se postupně seznamují s úpravou digitální fotografie a s různými možnostmi, které skýtá pouze kvalitní technika. Doufáme, že se jejich řady postupně rozrostou o další fotoamatéry, kteří se chtějí dozvědět více. V učebně estetických předmětů je realizována výuka výtvarné výchovy, je využívána pro netradiční formy výuky v předmětech rodinná a občanská výchova na II. stupni a slouží také pro činnost různých kroužků. Kroužek angličtiny, zdravotnický kroužek mladších a starších žáků,kroužek taneční , ruční práce - vyšívání a nově i kroužek keramiky pro děti. Její vybavení není dosud úplné. Škola se snaží s pomocí různých dotačních titulů žádat o finanční prostředky a tuto učebnu vybavit kvalitní keramickou pecí a dalším zařízením, které by plně sloužilo při zájmových činnostech všech dětí. Bohužel zatím nebyli úspěšní a městys nemá k dispozici tak vysokou částku, kterou by mohl škole poskytnout ze svého rozpočtu a tuto učebnu plně vybavit. Pokud se nepodaří získat jiné finanční prostředky, bude učebna vybavována postupně z provozních prostředků, které škole poskytuje zřizovatel.Je to ale běh na dlouhou trať.